-->
ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು-TeachersDay

ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು-TeachersDay

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ನಾಯಕ,  ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
#TeachersDay | #SarvepalliRadhakrishnan

0 Response to "ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ 'ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು-TeachersDay"

Post a Comment

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads