-->
ಕಿಸಾನ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಶೇಕ್ಷವಲಿ ರವರು ನೇಮಕ-Kisan Jagruti Tv

ಕಿಸಾನ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಶೇಕ್ಷವಲಿ ರವರು ನೇಮಕ-Kisan Jagruti Tv

ಇವತು ಸಿದ್ಧಾಪುರಧ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಗ್(ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧ  ಪಿ. ಯುಗಾಂಧರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನೇತುತ್ವ ಧಲ್ಲಿ  ಶಕ್ಷವಲಿ ಅವರನ್ನು  ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು  ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧ ಭಾರ್ಗವ ನೇಕ್ಕಂಟಿ ಮತ್ಹು ಸಿದ್ಧು ಗಂಗಾವತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಅವರ ಸಮುಖಧಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

0 Response to "ಕಿಸಾನ್ ಜಾಗೃತಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಶೇಕ್ಷವಲಿ ರವರು ನೇಮಕ-Kisan Jagruti Tv"

Post a Comment

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads